INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů z důvodu testování tělesné zdatnosti žáků 3. a 7. tříd základní školy 

 

V souvislosti s testováním tělesné zdatnosti žáků Českou školní inspekcí dochází ke zpracování osobních údajů Vašeho dítěte. V souladu s čl. 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (ON, GDPR) Vás informujeme o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, pro jaký účel, na základě jakého právního titulu, jak dlouho a jakým způsobem bude zpracování probíhat a jaká jsou Vaše práva. 

Správce údajů: 

Základní škola a mateřská škola Rotava, p. o., Nová Plzeň 673, 357 01 Rotava 

IČO 709 45 128 

e-mail zs@zs.rotava.cz 

352 668 409 

Osobní údaje zpracováváme k účelu získání relevantních dat a informací o tělesné zdatnosti žáků pro následnou podporu pohybového a tělovýchovného vzdělávání v České republice. 

Právním důvodem zpracování je plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce (škola). 

Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. e) Obecného nařízení (ON, GDPR), který se potom promítá do konkrétního právního ustanovení § 174 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, pohlaví a dosažené výkony. 

Osobní údaje budou předávány České školní inspekci.  

Osobní údaje jsou uchovány po dobu testování, tj. do konce listopadu 2022 a poté dle dalších instrukcí ČŠI.  

Podle ustanovení článku 12 až 22 ON můžete uplatnit právo na přístup k osobním údajům, opravu či aktualizaci údajů, výmaz osobních údajů, omezení zpracování údajů, a rovněž máte právo podat stížnost dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

Správce nebude provádět automatizované rozhodování, včetně profilování.